लिबुणी पिक रोग नियंत्रण

पाने गळतात झाडे जळतात.

पाणी साचले असल्यास त्याचा निचरा करावा. त्यानंतर coc आळवणी घाला

cocआळवनी कशि घलयची

प्रमाण वड्ले झाडे पाने गळतात