झाडाचा फुटवा

आंबा पिकाच्या शेंड्याला अशा प्रकारचा फुटवा येतो आहे आणि झाडाची वाढ चांगल्या प्रकारची होत नाही.
यासाठी काय उपाय करावा.

फोटो अपलोड झालेला नाही.

सध्याच्या पिकानुसार खालीलप्रमाणे लक्षणे आढळू शकतात.

आंबा बागेत एकूण आलेल्या मोहोर पैकी केवळ ००.० १% मोहोरचा रुपांतर फळांत होते.

आंबा बागांमध्ये मोहोरावर सामान्यत तुडतुडे कीड आणि भुरी रोग यांचा प्रादुर्भाव होतो.

तुडतुडे कीड आणि भुरी रोग यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्यास मोहोर मोठ्या प्रमाणत गळून पडतो.

आंबा मोहोर संरक्षणाचे वेळापत्रक

अ. क्र. फवारणीची वेळ कीडनाशक प्रमाण प्रति १० लिटर पाणी शेरा

१ मोहोर दिसण्याच्या १५ दिवस आधी (संपूर्ण झाडावर) लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन १० मि.लि किंवा अॅझाडिरॅक्टिन (१००० पीपीएम) ५ मि.लि. खोडावर, फांद्यावर व पानांवर सर्वत्र कव्हरेज होईल, अशी फवारणी करावी.

२ डोळे फुटताच खोड, फांद्या व झाडावर गंधक (पाण्यात मिसळणारे) २० ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम अधिक थायामेथोक्झाम (२५ डब्ल्यूजी) ३ ग्रॅम यामुळे भुरी रोग आणि तुडतुड्याचे नियंत्रण होईल.

३ दुसऱ्या फवारणीनंतर सुमारे दोन आठवड्यांनी गंधक (पाण्यात मिसळणारे) २० ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम किंवा हेक्साकोनॅझोल ५ मि.लि. (यापैकी एक बुरशीनाशक) अधिक इमिडाक्लोप्रीड (१७.८ टक्के) ३ मि.लि. मोहोर उमलण्याच्या काळात फक्त बुरशीनाशक फवारावे. मात्र कीडनाशक वापरणे टाळावे, कारण त्याचा मधमाश्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

४ तिसऱ्या फवारणीनंतर सुमारे दोन आठवड्यांनी गंधक (पाण्यात मिसळणारे) २० ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम किंवा हेक्साकोनॅझोल ५ मि.लि. (यापैकी एक बुरशीनाशक) अधिक थायामेथोक्झाम (२५ डब्ल्यूजी) १ ग्रॅम केसर आंबा बागेमध्ये भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव अधिक हानिकारक असून, तुडतुडे तुलनेने कमी असतात. त्यामुळे केसर आंबा उत्पादकांचा मुख्य भर हा भुरी रोगाच्या नियंत्रणावर असावा. मराठवाड्याच्या तुलनेने तुडतुडे कोकणामध्ये जास्त असतात.

५ चौथ्या फवारणीनंतर दोन आठवड्यांनी गंधक (पाण्यात मिसळणारे) २० ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम किंवा हेक्साकोनॅझोल ५ मि.लि. (यापैकी एक बुरशीनाशक) अधिक बुप्रोफेझीन (२५ टक्के प्रवाही) २० मि.लि. –

६ पाचव्या फवारणीनंतर दोन आठवड्यांनी (गरज भासल्यास) गंधक (पाण्यात मिसळणारे) २० ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम किंवा हेक्साकोनॅझोल ५ मि.लि. (यापैकी एक बुरशीनाशक) अधिक डेल्टामेथ्रीन (२.८ टक्के इसी) ५ मि.लि. –