तूर

जालना बाजार भाव का दाखवत नाही

जालना तूर बाजारभाव
दिनांक ३/०२/२४ रोजील दर

कमीत दर: ८४००
जास्तीत जास्त दर: १०२५०
साधारण: १०००० दरम्यान आहे.