झाडें वाळत आहे

पाऊस पडल्या नंतर मिर्चीचे झाडें वाळत आहे