रोग कुठला आहे

पानावर कसला प्रादुर्भाव आहे

रोग नाही याला मराठी भाषेतून चिमेरा म्हणतात. अनुवांशिक असतात. १००० बियांमध्ये १-२ झाडे अशा प्रमाणे असू शकतात.
काही इतर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता नाही.