येणारा शेंडा असा येत आहे

येणाऱ्या नवीन शेंड्याची पाने खराब येत आहे उपाय सुचवा

फोटो अपलोड करा.