वांगी

काटे कमी झाली चोपडे वांगी जास्त

काटे वाणावर अवलंबून असते.