పెసర పంటను నాశనం చేస్తున్న దృశ్యం?

ఏలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు వాటి యొక్క నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు రైతులు వాటికి సంబంధించిన మందుల పేర్లు నమోదు చెయ్యగలరు