अंबा भिरुड

अंबा भिरुड

2 Likes

भिरुडाच्या नियंत्रणासाठी अळीने पाडलेल्या छिद्रात तार घालून व क्केलोरोपायरीफॉस २०%@२ मिली घेऊन केलेले द्रावण पिचकारीने घालून अळ्या मारणे हा योग्य उपाय होय. याखेरीज या भुंगेऱ्यांच्या उपद्रवामुळे मेलेल्या फांद्या काढून त्या जाळून टाकणे हाही उपाय योजितात. पेट्रोल हे छिद्रात घालून छिद्र बंद करावे.

तंतोतंत माहितीसाठी फोटो अपलोड करा त्यानुसार माहिती देण्यात येईल.

आमची.मकापान.कातरले.आहे

जास्त प्रमाणात कातरलेले असेल तर नियंत्रण करणे कठीण आहे.
कमी प्रमाणात असेल तर खालीलप्रमाणे नियोजन करता येईल.

अमेरिकन लष्करी अळी प्रादुर्भाव झालेलें आहेत .

शेतात एकरी एक प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा तसेच कामगंध सापळे @२०/एकरी लावण्याची सोय करावी.

जर किडीच्या संख्येने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (१० % नुकसान )असेल तर खालील कोणत्याही एका कीटकनाशक ची फवारणी करावी.

१ ) क्लोरोपायरीफॉस ५० % + सायपर मेथ्रीन ५ % EC (हमला, डबल स्टार ,कोरंडा ५०५ )@३० मिली

२ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली

  1. इमामेक्टीन बेनझोइट ५ %SG (स्टारक्लेम, प्रोक्लेम, मिसाईल )@५ ग्रॅम + क्लोरोपायरीफॉस २० % EC @३० मिली. किंवा डेलीगेट (स्पिनेटोरम 11.7% SC)@५ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.