फुल कोबी

कोणती व्हरायटी आहे ?

ब्राकोली आहे. पत्ता कोबी / फुलकोबी कुळातील आहे.