ఎమంధువడళీ

ఎమందువడళి

కోణీయ ఆకు ముడత లక్షణాలు నివారణకు ప్రొపికోనజోల్ 25% @10మి.లీ + ప్లాంట్ బయో-స్టిమ్యులెంట్@40మి.లీ/10 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.