खोडकीड व गादमाशी

भात पिकात खोडकीड व गादमाशी आहे यावर कोणती फवारणी घ्यावी