कापुस

मावा पांढरी माशी तसेच पाते लागून अवस्था उपाय काय करता येतिल सर

उपाययोजना मोबाईल फोन द्र्वारे देण्यात आलेली आहे.