कलम केलेली पट्टी काढण्यास उशीर

रोपांचे नुकसान होईल का?