कापशिवरील पांढरी कीड बाबत मार्गदर्शन?

कापशिवरील पांढरी कीड व पीक वाढीकरिता मार्गदर्शन करावे .