पाने आकडली आहेत

कपाशीची पाने आकडली आहेत तर आता काय करावे लागेल