गहु

गहु ओंबि अवस्थेत आहे, अधिक उत्पादन होने करीता काय करता येईल

o.५२.३४ विद्राव्ये खत @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

Thanks