पाने गळती

हरभरा पिकावर पाने गळलेली दिसत आहे

जुनीपाने थोड्याफार प्रमाणात गळत असतात. काळजी नसावी.