हिरवी अळी पडलीय काय फवारणी करावी

हिरवी अळी पडलीय काय फवारणी करावी

घाटे अळी
नियंत्रण करीता शेतात एकरी@२५ पक्षी थांबे व १० कामगंध सापळे लावावे.

मोठ्या अळ्या हाताने वेचून नष्ट करावी.

किडीने आर्थिक संकेत नुकसानीची पातळी ओलांडली असेल तर १ अळी/ झाड तर

खालील किटकनाशकाची फवारणी करावी.

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% SG(प्रोक्लेम, मिसाईल) @५ ग्रॅम किंवा फ्लुबेनडायामाईड ३९.३५% (फेम)एस.सी ५ मिली किंवा फ्लुबेनडायामाईड २०% (टाकूमी)@१० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.