सोयाबीन पीक पिवळा पडला

सोयाबीन पीक पिवळा पडला व वाढ कुंठली आहे त्यावर कोणत्या औषधाची फवारणी करावी कृपया कळविणे ही विनंती