टोमॅटो मधील करपा

ओला करपा व फळावर काळे डाग आहेत कोणते औषध फवारणी करावे