काय फवारणी करावी

हरभरा पिकावर आळी व मर रोग आहे कशाची फवारणी करावी
पीक फुल अवस्थेत आहे

सध्याच्या वातावरण नुसार घाटेअळीचे प्रादुर्भाव होऊ शकतो.

उपाययोजना
नियंत्रण करीता शेतात एकरी@२५ पक्षी थांबे व १० कामगंध सापळे लावावे.

मोठ्या अळ्या हाताने वेचून नष्ट करावी.

किडीने आर्थिक संकेत नुकसानीची पातळी ओलांडली असेल तर

खालील किटकनाशकाची फवारणी करावी.

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% SG(प्रोक्लेम, मिसाईल) @५ ग्रॅम किंवा फ्लुबेनडायामाईड ३९.३५% (फेम)एस.सी ५ मिली किंवा फ्लुबेनडायामाईड २०% (टाकूमी)@१० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

पिकाची वाढ जास्त प्रमाणात झालेली वाटत आहे. मर्यादित वाढ व फुटवे साठी शेंडे खुडणी करावी.
किंवा बरेच शेतकरी लिहोसीन (Chlormequat Chloride 50% SL) वापरतात. हरभरा फुले अवस्थेत असताना लिहोसीन @५ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.