कांदा आळी

पेरणी केलेला कांदा आळी खात आहे

कातर कीड आहे. नियंत्रणाचे उपाय फोन द्वारे संगीण्यात आलेले आहे.