गहु अशाप्रकारे झाला आहे काय करता येईल

गहु अशाप्रकारे झाला आहे तरी हे का झाले व काय उपाययोजना करता येतील ते सुचवा

फोन द्वारे प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.