नेमके करपा आहे की काय व उपाय

नेमके करपा आहे की काय व उपाय सांगा

फोटो स्पष्ट पाठवा त्यानुसार सल्ला देण्यात येईल. फोटो व्यवस्थित दिसत नाही.