एकरी किती झाडे बसतील

मी क्रिमसंन हि जात लावणार आहे तर मला एकरी किती झाडे बसतील

बरेच शेतकरी ८×४( दोन ओळीतील अंतर व दोन खुंटतील अंतर) लागवड करतात
त्यांची एकरी संख्या ७५० ते ९०० पर्यंत बसतात.

1 Like