पेरणी पूर्वी माहिती पाहिजे

कृपया मला गहू पेरणीपूर्वी माहिती पाहिजे

पहिले शेताची नांगरणी करून घेणे