कपास पिकावर मावा कीटक आहेत?

कपास पिकावर मावा कीटक आहेत, तरी कोणते कीटकनाशक औषध फवारावे?
आणि कीती प्रमाणामधे फवारावे?