सुयॆफुल

कसे आहे पीक पेरणी २८ /८/२०२१ला झाले आहे

उगवण छान झालेली आहे.
कीड रोग व खत व्यवस्थापनासाठी असाच कृषी सवांदचा नियमित वापर करत राहा.