तांत्रिक अडचण

फोटोत दाखवल्याप्रमाणे येत आहेत ॲपला काही अडचणी आल्या आहेत असे वाटते