मिरची

मिरची शंडे सडू राहिलेत. मोठया प्रमाणात.

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.

सर प्रतिक्रिया आम्हाला सुद्धा कळु दया