फुटवा कसे आहे

सिताफळ १५ जून ची लागवड केल आहे

छान आहे. जास्त प्रमाणात शेणखत वापरावे.