खत

पीहीलीयानदा खत टाकायच आहे कोनत टाकु आजुन कत टाकल नाही

१२.३२.१६ @एकरी एक ५० किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट @२५ किलो या प्रमाणे माती आड करून द्यावी.