कोणती फवारणी करावी

अगोदर अपेक्स फवारले आहे आता कोणती फवारणी करावी

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.

फिप्रोनील 5% आणि सोबत इमिडकलोप्रीड