उडीद चुकायला लागला आहे. तसेच पान आळी खात आहे. उपाय सांगा

उडीद चुकायला लागला आहे. तसेच पान आळी खात आहे. उपाय सांगा