आकडत आहे व वाढ होत नाही?

आकडत आहे व लाल पडत आहे व वाढ होत नाही?

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.