आकडतपडत आहे व लाल आहे?

आकडतपडत आहे व लाल आहे?

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.#