याने झाडावरती करपा येतो

झिरो बावन चौतीस ने झाडावरती करप्या येतो याच्या व्यतिरिक्त दुसरे काही सांगा

गरजेप्रमाणे वापरल्यास करपा येणार नाही.