सोयाबिनवर करपा पडला

सोयाबिनवर करपा पडला आहे यासाठी काय करावे

करपा व अळीवर्गीयकरपा व अळीवर्गीय किड नियंत्रणसाठी प्रोपिकोनॅझोल २५% EC @१० मिली + इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% @ ५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.