कशाची कमतरता आहे

१० तारीख ला पेरणी केली आहे

०: ५२:३४ @५० ग्रॅम + प्रोक्लेम @५ ग्रॅम/ १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.