1 ଏକର ଜମିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦିଆଜାଇପାରିବ

ମୋ ଜମିରେ ସାର ପକାଉ ନାହି

DAP ବ୍ରିକେଟ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ଫସଲର ଧାଡିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଧୀର ରିଲିଜ୍ ସାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଫଳାଫଳ ଦେବ |