कीड

कीड लागलेली आहे. कोणती फवारणी करावी

बहुतेक रात्रीच्या वेळी गोगल गाय किंवा इतर कारणे मुळे पिकाची मुळे कुर्तडलेली दिसत आहे.