उडीद

उडीद पेरणी केली तर चालेल का

नाही खूप उशीर झालेला आहे. अपेक्षित उत्पादन मिळणार नाही.