कीड

आळी पडली आहे आवशीद कोनचे फोवारावे

1 Like

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% SG@ १ ग्रॅम/लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.