फुटवे अधिक निघणे

स्टंप ची वाढ /स्टंप ची जाड साईज होने /अधिकाअधिक फुटवे निघने

१२:६१:०० @५ किलो+ raligold @१०० ग्रॅम एकरी /२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.