ఈ పురుగు చావడానికి ఎం చేయాలి

నాకు ఈ పంట గురించి ఏమీ అర్థం కావటం లేదు ఈ పురుగు చావడానికి ఏ మందు వాడాలి