जमिन जास्त ओली असेल तर काय करा?

जमीन जास्त ओलीती आहे. अती पाऊस पडतोय तर काय करावे?