मुग

यावर उपाय सांगा. फुले लागलेले आहेत व दीड महिना लागवड करून झाला आहे

Sulphur ८०%@३० ग्रॅम+ इमामेक्टिन बेन्झोएट ५%@५ ग्रॅम + टाटा बहार@३० मिली वरील सर्व /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.