अॉपलेकेशन परमाणे खत वापरायचे का

आॉपशेन 1 परमाणे मला युरिया 44 कि एम ओ पी 14 कि टाकलेतर माझे उत्पन वाढेल का

हो त्यानुसार नियोजन करावे.