आता कोणता खत वापरावे

तुरीची वाढ खुंटते म्हणून

DAP खताची अपेक्षित मात्रा द्यावी.